Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, OIB 09161580297, koju zastupa župan Matija Posavec (u daljnjem tekstu: Ustupitelj)

i

______________________________, ____________________________, ________________________, OIB: _____________________________ zastupan(a) po _____________________________ (u daljnjem tekstu: Korisnik)

dana __________________ u Čakovcu potpisuju

UGOVOR br. _____
o korištenju prostora u zgradi Scheier.

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da je predmet ovog ugovora korištenje prostora

u zgradi Scheier, na adresi Ulica Matice Hrvatske 2, Čakovec (u daljnjem tekstu Prostor), za pripremu i realizaciju programa _____________________________________

Članak 2.

(1) Korištenje Prostora Ustupitelj daje Korisniku na korištenje na razdoblje:

Ustupitelj Prostor daje Korisniku na korištenje s naknadom.

Članak 3.

Naknada za najam prostora temeljem članka 2. stavak 1. ovog Ugovora iznosi __________________ kuna, a sukladno cjeniku korištenja zgrade Scheier. U najamninu su uključeni troškovi uporabe prostora, električne energije i grijanja, odvoza komunalnog otpada, čišćenja Prostora te usluge domara.

Članak 4.

Korisnik je dužan ugovorenu naknadu najma iz članka 2. stavak 2. ovog Ugovora uplatiti na žiro račun Ustupitelja na IBAN HR7724070001800020004 koji se vodi kod OTP banke d.d.. Naknada najama se uplaćuje avansno najkasnije do dana korištenja ugovorenog prostora zgrade Scheier.

Članak 5.

Ustupitelj se odriče odgovornosti za troškove i eventualnu štetu nastalu plakatiranjem javnih površina u svrhu najave događanja, remećenje javnog reda i mira za vrijeme događanja, prihod od prodaje karata i obveza koje proizlaze iz toga. Ustupitelj ne preuzima odgovornost za prekid ili promjene u odvijanju programa nastale zbog zahtjeva nadležnih tijela (policije, inspekcija itd).

Članak 6.

Korisnik se obvezuje prema drugim korisnicima zgrade Scheier odnositi kolegijalno i odgovorno te zgradu Scheier koristiti kao dobar gospodarstvenik, odnosno dobar domaćin pridržavajući se pravila kućnog reda. Korisnik će osigurati sve ostale resurse i usluge koje su potrebne za nesmetano odvijanje programa (ugostiteljske usluge, tehnička oprema, zaštitarska služba, itd).

Svaki korisnik u organizaciju pojedine aktivnosti ima pravo uključiti ugostitelja po vlastitom odabiru prema kojem ima regulirani poslovni odnos. Ugostitelj mora imati sve potrebne dozvole, odobrenja i certifikate za vršenje usluge ugostiteljstva. Međimurska županija i Platforma za Društveni centar Čakovec ne snose odgovornost niti obveze nastale angažmanom ugostitelja.

Program u Prostoru Korisnik je dužan prijaviti svim nadležnim službama, ovisno o programu i propisima koji slijede taj isti program (MUP, regulacija za korištenje autorskih djela HDS-ZAMP, itd).

Članak 7.

Obje ugovorne strane su dužne pravovremeno najaviti promjenu oblika i termina korištenja Prostora, a najmanje 7 radnih dana prije ugovorenog termina događanja. Ukoliko se prekrši ova odredba ugovorne strane su obvezne sporazumno dogovoriti nadoknadu nastalih troškova.

Članak 8.

Korisnik se obvezuje po isteku ugovorenog razdoblja korištenja Prostora napustiti Prostor, te ostaviti Prostor i inventar u ispravnom stanju, odnosno u stanju kakvom ih je primio na korištenje.

Korisnik se obvezuje namiriti svaku štetu koju je prouzročio nepažnjom i neodgovornim ponašanjem prilikom korištenja zgrade Scheier i njene opreme.

Članak 9.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumom, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Čakovcu.

Članak 10.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih svaki ima valjanost originala. Svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak (1).

Članak 11.

Ugovor stupa na snagu na dan kada bude potpisan/ovjeren od obje ugovorne strane, a prestaje sa danom isteka ugovorenog razdoblja.

Obje ugovorne strane imaju pravo raskinuti ugovor i prije isteka ugovorenog razdoblja korištenja Prostora, ukoliko se ne izvršavaju ugovorne obveze.Ustupitelj:
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
Korisnik:
__________________
KLASA: __________________
URBROJ: __________________
U Čakovcu, __________________