O projektu

Scheierova zgrada

Naziv projekta
Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier (UP.04.2.1.04.0102)

Sažetak projekta
Projektom se želi riješiti problem nepostojanja javnog društveno-kulturnog prostora koji bi povezivao građane, organizacije, ustanove u kulturi i donositelje odluka u uzajamnom učenju i kreiranju novih vrijednosti u zajednici.

Ukupna vrijednost projekta
2.499.436,82 kuna

Iznos koji sufinancira EU u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
2.124.521,30 kuna

Razdoblje provedbe projekta
29.10.2018 – 29.10.2020.

Kontakt osoba za više informacija
Kristina Pongrac
email: kristina@drustvenicentar.hr


Svrha projekta je unaprijediti model sudioničkog upravljanja, organizacijske i prostorne kapacitete lokalnih vlasti i Platforme, kao i participativni program u zgradi Scheier u Čakovcu te aktivno uključiti građane u procese kreiranja sadržaja, politika i procese suupravljanja javnim prostorom u kulturi.

Građani, pojedinci i okupljeni u organizacije (241 aktivnih udruga u području kulture u Međimurskoj županiji (MŽ), 50 na području Čakovca), te društveno-kulturne inicijative, u posljednjih su 20-ak godina pokrenuli niz aktivnosti i inicijativa koje doprinose razvoju društveno-kulturnog života na području MŽ i Čakovca. Unatoč tome ne postoji sustavna podrška i razvoj (niti institucionalne niti izvaninsitucionalne) kulture i umjetnosti i jačanja ključnih dionika. Identificirani su sljedeći ključni problemi:

  • društveno-kulturna politika provodi se bez strategije i dovoljnog stručnog vodstva / nepostojanje Kulturne strategije županije (izrada je predviđena u Razvojnoj strategiji MŽ do 2020.) i Grada Čakovca, nedovoljno iskorišteni javni prostori za kulturu (Scheier, Vojarna, Kuća Ladislava Kralja, muzejski prostori);
  • dionici u kulturi nisu dovoljno povezani i kapacitirani (premalo (dugoročnih) zajedničkih inicijativa, zagovaračkih procesa), ne postoji otvoreno suradničko upravljanje sadržajima i prostorima (“zatvorenost” ustanova – Muzeja Međimurja i Centra za kulturu za “nove” sadržaje) i praksa partnerskih odnosa (između MŽ i civilnoga društva) – upitan razvoj i održivost, kvaliteta i obim sadržaja, slabija je vidljivost i dostupnost sadržaja, informiranost građana;
  • ne postoji dostupan otvoren adekvatni prostor za povezivanje dionika u kulturi i kreiranje/prezentaciju kvalitetnih sadržaja (pogotovo za suvremenu, novomedijsku umjetnost) te aktivno uključivanje građana (kao publike ili sukreatora sadržaja).
Scheierova zgrada, pogled prema glavnom trgu.

Navedeni problemi identificirani su i u Razvojnoj strategiji MŽ do 2020. godine i Strategiji Platforme za Društveni centar Čakovec za 2018. godinu te su direktno povezani s ciljnim skupinama projekta:

  • članice Platforme / 9 udruga, 18 zaposlenih i/ili članova
  • ostale udruge u kulturi / 5 udruga, 5 zaposlenih i/ili članova
  • Međimurska županija i Grad Čakovec, 2 zaposlenika
  • Centar za kulturu Čakovec, 1 zaposlenik.

Radi rješavanja navedenih problema, 2014. formirana je Inicijativa desetak udruga (Inicijativa 1729/2). Inicijativa u 2015. formalizira svoje djelovanje te postaje Platforma. Platforma 2016., nakon mapiranja postojećih funkcionalnih, ali neiskorištenih javnih prostornih resursa u Međimurju, započinje zagovarati njihovu revitalizaciju kroz model polilokacijskog društvenog centra (Projekt ACTInk, 2016.).

Nakon dva neuspjela sporazuma i pokušaja korištenja javnog prostora (vojarna u Čakovcu i tvornički kompleks MTČ u Čakovcu, 2016.), prema pozivu Vijeća EU na participativno upravljanje kulturnom baštinom (2014/C 463/01), locira zgradu Scheier kao ključnu točku suradnje građana s lokalnim vlastima.

Gornja dvorana

Zgrada Scheier nalazi se unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Čakovca (u samom centru grada), kao bivši društveno-kulturni prostor (poč. 20. st.). Posljednjih 10 godina, otkada se nalazi pod vlasništvom MŽ, nema razrađenu strategiju upravljanja te je većinu vremena prostorno i programski neiskorištena.

Nedostaje javni model upravljanja i predlaganja, selekcije, ugovaranja te transparentnog informiranja javnosti o programima što rezultira “privatizacijom” prostora i zatvaranjem prema novom, kvalitetnijem programu kao i aktivnom angažmanu lokalne zajednice u sukreiranju, što je suprotno smjenicama EU za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD, 2014.).

Platforma s Međimurskom županijom 2017. pokreće inicijalno suupravljanje zgradom Scheier potpisivanjem Sporazuma.

Svrha projekta je unaprijediti model sudioničkog upravljanja, organizacijske i prostorne kapacitete lokalnih vlasti i (članica) Platforme, kao i participativni program u zgradi Scheier u Čakovcu.

Gornja dvorana i bina

Jačanjem kapaciteta projektnih partnera i zainteresiranih (ostale udruge, ustanove…) u području sudioničkog upravljanja (edukacije, studijske posjete, job shadowing…), otvorenim procesima s građanima (javna savjetovanja i razgovori, ankete, radionice izrade programa, fokus grupe, web, e-bilten), uređenjem i opremanjem zgrade omogućit ćemo uspostavu modela sudioničkog upravljanja zgradom Scheier (polivalentni javni društveno-kulturni centar) i infrastrukturu za sukreiranje kvalitetnijeg sadržaja te potaknuti kvalitetniju programsku produkciju i prezentaciju.

Time doprinosimo razvoju modela sudioničkog upravljanja javnim prostorima, povećanju uključenosti i kapaciteta građana, te otvaramo pristup građanima produkciji i prezentaciji kulturnih i umjetničkih sadržaja u lokalnoj zajednici.

Projekt je u skladu s Razvojnom strategijom MŽ do 2020. (2P5-M1 Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja,…), Strateškim Planom Ministarstva kulture 2016.-2018. (1.1.8. Projekt razvoja društveno-kulturnih centara), zaključcima Vijeća EU (2012/C 393/03 – poticanje lokalnih i regionalnih vlasti na uključivanje kulturnog i kreativnog sektora u … i uspostava partnerstva s civilnim društvom, 2014/C 463/01 – promicanje okvira upravljanja u koje je aktivno uključeno lokalno stanovništvo.), OPULJP 2014.-2020. – razvoj kapaciteta OCD-a.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Comments are closed.